} ?>

« Veríme, že úsilie zamerané na oblasti, ktoré úzko súvisia s našou hlavnou činnosťou, môže mať pozitívny dosah. »

« Každý deň pracujeme na prepojení nášho podnikania s ľuďmi. Pri poskytovaní služieb zákazníkom uplatňujeme pragmatický a zodpovedný prístup s jednoduchými a flexibilnými riešeniami, pričom sa neustále snažíme pozitívne vplývať na životné prostredie a spoločnosť.

Zaviazali sme sa zredukovať našu ekologickú stopu a takisto zlepšiť sociálnu a ekonomickú situáciu v komunitách, ktorým poskytujeme služby. Veríme, že to dokážeme pomocou nášho programu CSR, čo nazývame DrivingChange™.

Pri DrivingChange™ sa zameriavame na tie oblasti, na ktoré môžeme priamo pozitívne vplývať – teda na neutralizáciu našej uhlíkovej stopy, efektívnejšie riešenie doručovania v mestách, riadenie vnútornej a vonkajšej zmeny a vybudovanie zmysluplných prepojení v komunitách, s ktorými pracujeme.

Takýmto prístupom sa dostávame bližšie k našim zákazníkom a umožňuje nám to uskutočňovať pozitívne zmeny podnikania a jeho rozvoj. »

Paul-Marie Chavanne, výkonný viceprezident spoločnosti La Poste, generálny riaditeľ spoločnosti GeoPost

Slovakia-CSR-DC

Náš záväzok ku korporátnej spoločenskej zodpovednosti

Náš prístup má byť pragmatický. Chceme, aby naše akcie boli čo najúčinnejšie, preto sa zameriavame na tie oblasti, v ktorých môžeme dosiahnuť najviac. Naše ambície v CSR sa sústreďujú na štyri oblasti, ktoré úzko nadväzujú na našu hlavnú činnosť.

logo-part1

Záväzok k uhlíkovej neutralite

Naším cieľom je, aby každý balík bol uhlíkovo neutrálny pre všetkých našich zákazníkov a bez ďalších nákladov pre nich.

Meriame naše emisií CO2, snažíme sa o ich redukciu a o kompenzáciu zostávajúcich emisií.

DPDgroup si stanovila cieľ znížiť do roku 2020 množstvo emisií CO2 v cestnej preprave o 10 % na každý balík v porovnaní s rokom 2013.

Ako to robíme:

  • Zvýšením efektívnosti našej prepravnej siete
  • Zavádzaním inovatívnych riešení, ako sú Predict alebo Pickup
  • Častejším využívaním vozidiel s alternatívnym pohonom

S cieľom kompenzovať zostávajúce emisie z dopravy financujeme projekty výroby energie z obnoviteľných a čistejších zdrojov tak, že nakupujeme uhlíkové kredity. Spoločne s EcoActom, európskym lídrom na uhlíkovom trhu, sme zaviedli kompenzačný program s najprísnejšími medzinárodnými štandardmi.

logo-part2

Inteligentné doručovanie

Viac ako 47 % populácie Európy žije v mestách. Pretože každodenne dodávame balíky stále väčšiemu množstvu ľudí, uvedomujeme si svoj vplyv na mestskú populáciu a komunity a ponúkame také riešenia, ktoré zlepšujú spôsob života ľudí.

Náš záväzok k inteligentnému mestskému doručovaniu je poskytnúť ľuďom väčší výber a zároveň pomôcť pri riešení dopravných zápch a znižovaní množstva miestnych emisií.

Naša činnosť v tejto oblasti má významné prínosy: menej emisií pevných častíc v našich mestách, menšiu premávku na cestách a skrátenie času, ktorým musia zákazníci plytvať čakaním na svoje balíky.

Ako to robíme:

  • Meriame vplyv našich logistických platforiem a vozidiel na životné prostredie v centrách miest
  • Vyvíjame inovatívne doručovacie služby ako Predict tak, že zvyšujeme úspešnosť prvého doručenia
  • Ponúkame zákazníkom možnosť voľby a flexibilitu v súvislosti s miestom a časom, keď im majú byť balíky doručené

logo-part3

Inovácie v doručovaní

Tradičné podnikanie v doručovaní sa mení pod vplyvom vzostupu elektronického obchodovania a doručovania na požiadanie. Preto podporujeme inováciu v našom podnikaní aj mimo neho.

Podnikanie a inovácia sú súčasťou našej DNA. Väčšina histórie expanzie nášho podnikania nastala akvizíciou miestnych doručovacích spoločností, pre ktoré bol charakteristický podnikateľský duch a väčšinou boli riadené podnikateľmi a vysoko špecializovanými manažérmi.

Náš model na dosiahnutie tohto cieľa vychádza z podnikateľského myslenia a z podpory miestnych partnerských spoločností a odbornej prípravy zamestnancov.

Ako to robíme:

  • Naše každoročné interné ceny kvality podnecujú inováciu zdôrazňovaním pozoruhodných miestnych projektov spĺňajúcich naše ciele trvalo udržateľného rozvoja
  • Prostredníctvom partnerstva s organizáciou Ashoka na jej európskom spoluvytváraní konkurencie podporujeme pragmatické podnikateľské myslenie bez úzkeho zaradenia riešení do rámca sociálnych problémov
  • Podporujeme Beeleev, selektívnu globálnu komunitu vlastníkov podnikov a podnikateľov na celom svete

logo-part4

Bližšie ku komunitám

Ako doručovacia spoločnosť máme veľa príležitostí na vytváranie kontaktov a dlhodobých vzťahov. Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity, ku ktorým máme najbližšie.

Máme širokú škálu tém a oblastí, do ktorých sú zapojení naši zamestnanci: solidárna doprava, deti a mládež s postihnutím, starší ľudia, zdravie, vzdelávanie, chudoba a životné prostredie.

Každá obchodná jednotka vyvinula zmysluplnú iniciatívu súvisiacu s jej vlastným ekosystémom.

Ako to robíme:

Naše akcie nachádzajú uplatnenie v bezplatnom doručovaní, dobrovoľníctve zamestnancov, fundraisingu atď.